Rada Rodziców

Funkcjonowanie Rady Rodziców w szkole jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią szkoły, w których Rada Rodziców nie działa ze względu na ich organizację. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego Ucznia reprezentuje jeden Rodzic.

 

Działanie Rady Rodziców w szkole jest obligatoryjne

Art. 53 Ustawy o systemie oświaty wprowadza:

obligatoryjność działania Rady Rodziców, z wyjątkiem tych rodzajów szkół i placówek,
w których Rada Rodziców nie działa ze względu na ich specyfikę;

 • reprezentatywny wybór do Rady Rodziców przedstawicieli Rodziców Uczniów wszystkich oddziałów (form zajęć);
 • przeprowadzanie wyborów do Rady Rodziców zgodnie z regułami demokracji –
  w sposób tajny, możliwość współpracy Rad Rodziców szkół lub placówek różnych typów i rodzajów.

 

Skład Rady Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą:

 • w szkołach – po jednym przedstawicielu Rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców Uczniów danego oddziału;
 • w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców Wychowanków danej placówki;
 • w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców Wychowanków danej szkoły.

 

Wybory do Rady Rodziców

Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego Ucznia reprezentuje jeden Rodzic.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. W regulaminie należy określić
w szczególności:

 • wewnętrzną strukturę Rady,
 • tryb pracy Rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców, a w szkołach
  (z wyjątkiem szkół artystycznych) także do Rad oddziałowych.

Wyposażenie Rodziców w uprawnienie do współtworzenia programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły lub placówki w pełni odzwierciedla ich konstytucyjnie gwarantowane prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

Zasada reprezentacji:

Zgodnie z art. 53 Ustawy o systemie oświaty Rada Rodziców ma być reprezentatywna i w jej skład muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich oddziałów.

Taka procedura zapewnia Rodzicom wybór swoich przedstawicieli w sposób świadomy
i odpowiedzialny. Z zebrania powinien być sporządzony protokół podpisany przez osobę protokołującą i przewodniczącego zebrania.

 

Struktura Rady Rodziców:

Ustawa o systemie oświaty nie określa wewnętrznej struktury Rady Rodziców. Wydaje się, iż Rada Rodziców powinna mieć co najmniej przewodniczącego i jego zastępcę, skarbnika, sekretarza odpowiedzialnego m.in. za protokołowanie obrad Rady. Osoby sprawujące powyższe funkcje stanowią prezydium Rady Rodziców. Warto również ustanowić komórkę kontrolną, czyli komisję rewizyjną. Praca Rady Rodziców musi być unormowana przez regulamin, który powinien być uchwalony na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy o systemie oświaty.

 

Czego dotyczą uchwały Rady Rodziców?

Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w sprawie:

 • wniosku o powołanie Rady szkoły,
 • preliminarza wydatków,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
 • wyboru przedstawicieli Rodziców do komisji konkursowej,
 • oceny pracy Dyrektora szkoły,
 • opinii o dorobku zawodowym Nauczyciela za okres stażu.

 

Niezbędne elementy uchwały:

 

Każda uchwała Rady Rodziców musi zawierać:

 • datę i numer uchwały,
 • nazwę uchwały,
 • wskazanie podstawy prawnej,
 • treść postanowienia, wskazanie,
 • komu powierza się wykonanie uchwały,
 • podpis przewodniczącego Rady Rodziców bądź komisji rewizyjnej.

 

Fundusze Rady Rodziców:

W celu wspierania działalności statutowej danej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. W praktyce Rada Rodziców dysponuje głównie (lub wyłącznie) środkami finansowymi zebranymi od Rodziców.

Środki zebrane przez Radę Rodziców mogą być wydatkowane jedynie na wspieranie statutowej działalności szkoły. Najważniejszą decyzją Rady Rodziców jest wybranie tego obszaru pracy szkoły, którą Rada chce wspierać finansowo. Rolą Dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady szkoły jest jedynie wnioskowanie do Rady Rodziców o zasilenie wskazanego celu środkami finansowymi pochodzącymi z jej funduszu.

 

Podstawa prawna: