Dla rodziców

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH:

 • EKO PRZEDSZKOLAKI – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EKOLOGICZNY DLA PRZEDSZKOLI

CELE  PROJEKTU:
– wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych, kreatywne i twórcze działania nauczycieli i dzieci, promocja placówek przedszkolnych , integracja nauczycieli, dzielenie się inspiracjami i pomysłami.

HARMONOGRAM

Październik – Eko-warsztaty plastyczne „ LAS W SŁOIKU”- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kasztanów, liści, żołędzi, jarzębiny itp.

Listopad – ekologiczne prace dzieci. Forma realizacji: udział w konkursie .

Grudzień – Ozdoby świąteczno- zimowe. Prace plastyczno- przestrzenne z wykorzystaniem materiałów wtórnych. 

Styczeń – Dzień z zabawą EKO- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Wykonanie zabawki, pomocy dydaktycznej.

Luty – Grupowy hymn Eko-przedszkolaka- filmik.

Marzec -Dzień koloru zielonego- Happening ekologiczny. Sadzenie drzewka w ogródku przedszkolnym.

Kwiecień  – Impreza lub wydarzenie o tematyce ekologicznej- Dzień Ziemi.

Maj – Zabawy EKO SPORTOWE- zajęcia promujące zdrowy styl i aktywność fizyczną. W konkurencjach sportowych zaleca się wykorzystanie jako pomocy materiałów wtórnych.

 

 • „ZDROWO JEM , WIĘCEJ WIEM” – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLI I KLAS I-III POD PATRONATEM PIERWSZEJ DAMY AGATY KONAHAUZER-DUDY PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO PRZEDE WSZYSTKIM:
  • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji i Nauki;
  • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
  • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
  • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
  • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

  Cele

  Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

  Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

 

 • INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „W KRAINE PANA JĘZYCZKA . ZABAWY LOGOPEDYCZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MOWY DZIECI 2,5-6-LETNICH” – autorstwa nauczyciela logopedy mgr Izabeli Koniecznej

Innowacja pedagogiczna „W krainie Pana Języczka. Zabawy logopedyczne wspierające rozwój mowy dzieci 2,5-6-letnich” oparta jest na prowadzeniu różnorodnych ćwiczeń logopedycznych (oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych, słuchowych, usprawniających motorykę narządów mowy) oraz  zabaw językowych opartych na wierszach, bajkach logopedycznych i elementach logorytmiki. Założeniem innowacji są krótkie, lecz regularnie wykonywane, codzienne ćwiczenia logopedyczne prowadzone w formie zabawy.

W wyniku prowadzonych zajęć innowacyjnych:

– dzieci usprawnią narządy artykulacyjne,

– wyćwiczą właściwy tor oddechowy i będą właściwie gospodarować wydychanym powietrzem,

– będą rozróżniać głosy z otoczenia, dźwięki wysokie i niskie, długie, krótkie,

– wyćwiczą mięśnie mimiczne,

– udoskonalą syntezę i analizę słuchową, pamięć słuchową,

– zwiększą koordynację słuchowo – ruchową

 – poprawią dykcję

W ramach zajęć z innowacji logopedycznej prowadzone będą zajęcia dla wszystkich dzieci przedszkolnych, w dwóch grupach wiekowych: 2,5-4 -latki oraz „O” 5,6-latki w każdy piątek miesiąca.

Ćwiczenia rozwijające będą dostosowane tematycznie do aktualnie realizowanego programu przedszkolnego. Zabawy logopedyczne będą nawiązywały do słów poznawanej piosenki, wierszyka lub opowiadania.

Ćwiczenia te będą nie tylko usprawniały buzie i języki dzieci, ale będą również stanowiły utrwalenie przyswajanych treści oraz urozmaicały zajęcia.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI

 podstawa_programowa

wczesnoszkolna1

 

 

PROGRAM ADAPTACYJNY

„MAMO, TATO! BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”

autorstwa : mgr Izabela Konieczna , mgrBeata Karcz

WSTĘP

            Adaptacja to proces przystosowania się jednostki bądź grupy do funkcjonowania w nowym, nieznanym dotychczas środowisku społecznym. Jednym z pierwszych niezwykle istotnych procesów adaptacyjnych, jest proces przystosowania się do przedszkola. Dla kilkuletniego dziecka moment pójścia do przedszkola to wielki przełom – zmiana miejsca pobytu, otoczenia, bez rodzica, w otoczeniu innych dzieci, opiekunów, nauczycieli.  Wszystko to może mieć duże znaczenia w jego dalszym życiu.

            Nowo przyjęte do placówki przedszkolnej dziecko, nieraz ciężko znosi rozstanie z rodzicem/opiekunem, brakuje mu poczucia bezpieczeństwa i bliskości. Znajduje się w nowym, nieznanym mu środowisku, miejscu kontaktów z dużą grupą rówieśników, miejscu, które różni się od domu, a tryb życia i zaspokajania potrzeb dziecka też jest odmienny. U niektórych dzieci budzi to ciekawość, radość i chęć poznania, ale u niektórych ogromny lęk, a nawet przerażenie. Zdarza się, iż poprzez stres związany z pójściem do przedszkola zauważa się pobudzenie, płacz, agresje, bóle brzucha, a nawet wymioty. Wieczorami zdarzają się problemy z zaśnięciem. To tylko niektóre z objawów trudności adaptacyjnych. Nie dotyczą one tylko dzieci. W tym czasie stres i obawy da się zauważyć u rodzin najmłodszych, a niekiedy nawet personelu przedszkola. W związku z tym nasuwają się pytania: Co my – kadra placówki – możemy sprawić, aby proces adaptacji przebiegał łagodniej? Czy możemy pomóc najmłodszym dzieciom i ich rodzicom w procesie adaptacji do przedszkola?

            W związku z nasuwającymi się pytaniami powstał pomysł opracowania i wdrażania własnego programu adaptacyjnego. Przystępując do opracowywania programu wzięto pod uwagę fakt, iż jest dobro dziecka, jego potrzeby, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa. Warunkiem spełnienia go jest oswajanie się z nowymi warunkami w obecności kogoś bliskiego – rodzica. Druga ważna kwestia to akceptacja i zaufanie rodziców, opiekunów dziecka do kadry przedszkola. To oni aktywnie kreują sytuacje wychowawczo – dydaktyczne, a przez to wpływają na prawidłowy rozwój dziecka.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

            Przedszkolny program adaptacyjny „Mamo, Tato! Będę przedszkolakiem” opiera się przede wszystkim na zasadach współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka.

            Celem jest stworzenie dzieciom jak najlepszego startu przedszkolnego. Opierając się na wiedzy o rozwoju dziecka określa się system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny. Adaptacja jest to proces uzyskania równowagi między potrzebami dziecka, a otoczeniem. Wymaga on dużego zaangażowania rodziców i personelu przedszkola. Głównym założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

CELE PROGRAMU:

Cel ogólny:

 • adaptacja dziecka do przedszkola

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie dzieci 2,5-4- letnich do uczestnictwa w życiu przedszkola

poprzez złagodzenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem,

 • wspólnie z rodzicami ustaleni oczekiwań przedszkola i samych rodziców,
 • integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia współpracy,
 • przekonanie rodziców, że w przedszkolu jest bardzo dobra, fachowa opieka,
 • pedagogizacja rodziców na temat przygotowania dziecka do przedszkola,
 • motywowanie rodziców i pracowników przedszkola do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków bezstresowego przekroczenia progu przedszkola,
 • zdobycie informacji o dziecku,
 • motywowanie dzieci do podejmowania działań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem,
 • zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola (szatnia, łazienka, sala przedszkolna, plac zabaw)

 

 ZAJĘCIA OTWARTE W PRZEDSZKOLU

Bardzo ważnym aspektem w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola jest właściwa współpraca pomiędzy rodzicami, a placówką. Jedną z tych form są zajęcia otwarte, które kryją w sobie wiele wartości:
– umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy;
– pozwalają również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp;
– są bardzo dobrym materiałem do dyskusji z rodzicem na temat sfer działalności dziecka, nad którymi należy popracować;
– dają nauczycielowi możliwość ukazania toku metodycznego opracowywania trudnych dla dzieci i rodziców zagadnień metodycznych;
– zajęcia interaktywne, w których czynny udział biorą rodzice integrują zespół.

 ZAPRASZAMY!!!

zajeciaotwarte

W związku ze zmianami w prawie oświatowym proszę zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z materiałami ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków
Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II
Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.
– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
Wychowanie przedszkolne
Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

 

Happy Kids Running Outdoors

 

Rady dla rodziców w pierwszych dniach września
• Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.

• Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wiele wymusić. Największe nasilenie płaczu jest zawsze w dniu drugim i trzecim. Pierwszego dnia większość dzieci nie płacze – zwycięża ciekawość przedszkola.

• Nie obiecuj: Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz (to forma przekupywania). Gdy przyjdziesz po dziecko, możesz dać mu mały prezencik. Możesz wtedy powiedzieć: Witaj, myślałam/-em o tobie. Popatrz, mam coś dla ciebie.

• Kontroluj to, co mówisz. Zamiast: Już możemy wracać do domu, powiedz: Teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.

• Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co się wydarzyło w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres.

• Jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, może warto, aby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata.

 

Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze UŚMIECHEM!

 

91bcc7c353f79bfcea9b6a7de80ce5225df9ddc5

 

Kiedy do logopedy?

• 3-latek nie buduje zdań, częściej pokazuje niż próbuje powiedzieć,
• 4-latek formułuje jedynie zdania proste, równoważniki zdań, wypowiada zaledwie proste słowa, „spraszcza” wypowiedzi, nie wypowiada głosek k, g, l
• 5-latek nie wypowiada r, sz, ż, cz, dż
• w każdym wieku, gdy mamy wątpliwości, czy dziecko słyszy,
•podczas zabawy otwiera buzię i wysuwa język,
• nawykowo oddycha buzią,
• znacznie odstaje w rozwoju mowy od rówieśników, izoluje się, niechętnie bawi się z dziećmi, jest odrzucane przez grupę z powodu gorzej rozwijającej się mowy,
• podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby lub wargi,
• gdy chcemy się upewnić, że rozwój komunikacji językowej przebiega w sposób prawidłowy.

Bez aktywnego udziału rodziców w pracy nad pokonaniem wady wymowy dziecka,

wysiłki logopedy mogą okazać się bezowocne.

MTAyNHg3Njg,11529456_11529452