Patron szkoły

        DNIA 11.10.2018 ROKU OFICJALNIE NADANO IMIĘ JANA TRYBY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘSIORACH

Jan Tryba urodził się w 1957 roku w Węsiorach w rodzinie Państwa Bogumiły i Zygmunta Tryba. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej  w Węsiorach, a potem kontynuował w Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował w indywidualnym toku. Za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk. Studia matematyczne ukończył z wyróżnieniem. W 1980 roku rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki  Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Teorii Mnogości. Prowadził zajęcia m.in. ze wstępu do matematyki, logiki i teorii mnogości. Za swoje osiągnięcia naukowe, rozwiązanie problemu dotyczącego liczb Rowbottoma oraz rozstrzygnięcie hipotezy Shelaha został 1 1985 roku uhonorowany Nagrodą Polskiego Towarzystwa Matematycznego  dla Młodych Matematyków. W tym samym roku obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską ” O problemie Jónssona”. Zainteresowania dr. Jana Tryby dotyczyły teorii mnogości oraz teorii modeli. W krótkim czasie osiągnął wyniki liczące się w skali światowej. Niezwykle sumiennie traktował swoje zajęcia dydaktyczne. Był ceniony za wiedzę, rzetelność i wyjątkową skromność. Zawsze pamiętał o miejscu swojego urodzenia, swojej mowie i kultywowaniu tradycji regionu Kaszub.

              Nieuleczalna choroba przerwała jego pracę. Zmarł 27 stycznia 1992 roku w wieku 35 lat. Jego imieniem nazwano salę w budynku Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

PROCEDURA WYBORU KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WĘSIORACH

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PRAWNE:

 1. Niniejsza procedura została opracowana przez Dyrektora Szkoły w Węsiorach i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.
 2. Podstawą opracowania i przyjęcia Procedury jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624   z późn. zm.
 3. Zapoznanie z Procedurą wyboru kandydata na patrona Szkoły Podstawowej w Węsiorach. Dyrektor Szkoły w Węsiorach zawiadamia pracowników szkoły, uczniów i rodziców o podjęciu działań zmierzających do nadania jej imienia oraz zaznajamia z wprowadzoną procedurą wyboru kandydata na patrona Szkoły Podstawowej w Węsiorach. Zapoznanie nastąpi do 30 listopada 2015 r. w następujący sposób: -nauczyciele – podczas posiedzenia RP, -rodzice – podczas zebrań, -uczniowie na godzinach wychowawczych, -cała społeczność szkoły oraz społeczność lokalna na stronie internetowej szkoły.
 4. Powołanie Zespołu Koordynującego. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem, do 30 listopada 2015 r., Zespół Koordynujący, w którego skład wchodzą po jednym z przedstawicielu wydelegowanym przez: Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców. Zadaniem Zespołu Koordynującego jest wyłonienie kandydatów, zgłoszonych przez uprawnione osoby, zliczenie głosów z kart wyborczych oraz udokumentowanie tych czynności.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • Oczekiwania od kandydatów na patrona. Patronem może być wyłącznie osoba, której istnienie historyczne lub współczesne nie budzi wątpliwości. Podstawową przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem dla uczniów. Wskazane jest, by proponowany patron nawiązywał do propagowanych w szkole idei, tj. zdrowego stylu życia, umiejętności współżycia społecznego i współdziałania pełnego szacunku, życzliwości i sprawiedliwości postępowania wobec ludzi, a także propagowania regionu Kaszub- ważnych kart historii, osiągnięć.
 • Warunki wykluczające kandydata na patrona. Kandydatem na patrona nie może być osoba, której: a) imię nosi już któraś z gminnych szkół; b) ocena wzbudza oczywiste kontrowersje, spory i podziały społeczne; c) zaprezentowane atuty wiążą się wyłącznie z działalnością polityczną, religijną lub przestępczą.

III. PROPOZYCJE KANDYDATÓW NA PATRONA:

1. Składanie propozycji na kandydata patrona:

 • a) do złożenia propozycji uprawnieni są wyłącznie członkowie społeczności SP   w Węsiorach, tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy,
 • b) przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób,     np. klasę,
 • c) zgłoszenia mogą być składane do 29 stycznia 2016 r.,
 • d) zgłoszenia będą przyjmowane w szkole w godzinach jej urzędowania ,można złożyć do skrzynki na korytarzu szkolnym,
 • e) zgłoszenie dla spełnienia wymogów formalnych, musi:
 • być przedstawione w formie pisemnej, sporządzone pismem czytelnym w języku polskim na papierze formatu A4,
 • zawierać dane i podpis(y) osoby zgłaszającej kandydaturę,
 • uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem SP w Węsiorach,

2. Weryfikacja propozycji na kandydatów. Zespół Koordynujący, w terminie 2 tygodni od wyznaczonego dnia zakończenia składania wniosków dokona weryfikacji złożonych kandydatur. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. Przyjęcie oraz odrzucenie propozycji na kandydatów patrona zostanie udokumentowane w formie protokołu, przedstawionego Dyrektorowi szkoły. Protokół winien zawierać uzasadnienie ewentualnego odrzucenia propozycji. Lista przyjętych propozycji na kandydatów zostanie wywieszona      na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej.

3. Wybór kandydata. W wyborze kandydata na patrona może brać udział każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, rodzic, nauczyciel, pracownik szkoły). Zarówno podczas składania propozycji kandydatów, jak i przy jego wyborze ,społeczność szkolna powinna kierować się charakterem i specyfiką szkoły. Należy wziąć pod uwagę przedział wiekowy uczniów, a co za tym idzie ich poziom wiedzy, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

IV. PRZEBIEG PREZENTACJI WYBORCZEJ:

1. Prezentacja wyborcza. Prezentacja wyborcza kandydata polega na przedstawieniu go przez osobę zgłaszającą: a) osiągnięć, dorobku i charakterystyki, b) ewentualnych powiązań ze środowiskiem lokalnym szkoły ,regionem Kaszub, c) argumenty przemawiające za tym kandydatem jako autorytetem dla uczniów. Od 15 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2016 r. na terenie szkoły umieszczone zostaną przygotowane kandydatury kandydatów na patrona. W okresie tym wychowawcy klas, podczas godzin wychowawczych, zapoznają uczniów ze zgłoszonymi propozycjami omawiając każdą z nich i prowadząc dyskusje z uczniami.

V. WYBORY KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY:

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów społeczność szkolna wybierze większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona.
 2. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 9 lutego 2016 r. w godzinach 8.00-13.00, oraz w dniu
  10 lutego 2016 r. (w dniu zebrania z rodzicami) w godzinach 8.00-18.00
 3. Karty do głosowania zostaną wydane 8 lutego 2016 r., za pokwitowaniem, dla: a) pracowników szkoły – w sekretariacie szkoły b) uczniów – przez wychowawców, c) rodziców – uczniom (dzieciom rodziców) od wychowawców klasy. Jeżeli w szkole jest rodzeństwo, kartę dla rodziców, otrzymuje najstarsze spośród rodzeństwa.
 4. Na karcie znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona.
 5. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. Dwoje Rodziców jednego ucznia otrzymuje jeden wspólny głos.
 6. Przebieg głosowania. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata Głosy ważne Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż
  1 kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata. Głosy nieważne Głos jest nieważny w razie: • oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienia znaku „X” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata, • nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X” w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata. Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.
 7. W dniu 10 lutego 2016 r. po godzinie 10.00 Zespół Koordynujący dokona zliczenia oddanych głosów, a następnie do godziny 13.00, następnego dnia przekaże Dyrektorowi szkoły protokół z komisyjnego przeliczenia głosów.
 8. Za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych najwięcej, ważnych głosów.
 9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, zostanie wyznaczony termin wyborów uzupełniających.
 10. Dyrektor Szkoły, w dniu 11 lutego 2016 r., ogłosi na szkolnym apelu, kto został wybrany kandydatem na patrona SP w Węsiorach. Informacja ta zostanie wywieszona do dn. 12 lutego 2016 r. na tablicach ogłoszeń dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 11. Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) w drodze uchwały podejmą decyzję o wyborze kandydata.
 12. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny skierują wspólny wniosek, do Urzędu Gminy w Sulęczynie o nadanie imienia szkole.

W dokumencie tym znajdzie się także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona.

Węsiory, dnia 29.09.2015 r.

 

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA I LOKALNA WYBRAŁA PATRONA SZKOŁY

W wyniku wyborów dnia 10 lutego 2016 roku komisja skrutacyjna w składzie:

 • Magdalena Wika-Czarnowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

 • Alicja Hinz – przedstawiciel Rady Rodziców,

 • Michał Jereczek – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

po przeliczeniu głosów stwierdziła, że z pośród kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej w Węsiorach, większością głosów wybrano p. JANA TRYBĘ.