Samorząd Uczniowski

ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY: KRZYSZTOF BUTOWSKI  KL. VII

ZASTĘPCA: OTYLIA STEFAŃSKA KL. VIII

SKARBNIK: ALEKSANDRA ZARACH KL. VII

CZŁONKOWIE:

 • MIKOŁAJ KROPIDŁOWSKI KL. V
 • NIKOLA BRONK KL. V

Opiekunowie:

 • mgr Magdalena Wika – Czarnowska
 • mgr Lucyna Głowacka

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA: OTYLIA STEFAŃSKA  KL. IV

ZASTĘPCA: ZUZANNA PATELCZYK KL. IV

SKARBNIK: KAROLINA JERECZEK KL. VI

CZŁONKOWIE:

 • DOMINIKA GOSTKOWSKA KL. VII
 • DAMIAN LIS KL. VII

 

Opiekunowie:

 • mgr Magdalena Wika – Czarnowska
 • mgr Lucyna Głowacka

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘSIORACH

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Węsiorach stanowią wszyscy uczniowie klas II-VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

 

1)    CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną
 3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.
 4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

2)    ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych:
 • apele i akademie okolicznościowe
 • imprezy sportowe
 • dyskoteki
 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności
  w szkole i w środowisku uczniowskim.
 2. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.
 3. Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.

 

3)  ORGANY SAMORZĄDU

 1. Organami Samorządu są:
 • Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład  której wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik oraz członkowie (Samorząd Uczniowski składa się z minimum 3, a maksimum 5 uczniów).
 • Samorządy klasowe
 • ogólne zebranie uczniów
 • ogólne zebranie klasowe
 1.  Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.
 2.  Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.
 3. Kandydować w wyborach mogą uczniowie wchodzący w skład Samorządu Klasowego z klas IV-VI (w przypadku braku chętnych klasa typuje trzech kandydatów).
 4. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas – po jednej osobie- mogą to być przedstawiciele Samorządu Klasowego.
 5. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są z pośród Samorządów Klasowych po jednej osobie w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
 6. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.
 7. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach Samorządu Uczniowskiego.
 8.  Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie (z klas I-VI) na kartach do głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz jego zastępcy.
 9. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem- kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami.
 10. Rada Samorządu Uczniowskiego:
 • przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów.
 • reprezentuje samorząd w wobec dyrekcji i rady pedagogicznej.
 • reprezentuje szkołę w kontaktach z innymi szkołami.
 1. Rada Samorządu na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.
 2. Samorząd Uczniowski może powołać stałe lub doraźne sekcje spośród swoich członków, dla wykonania określonych zadań:
 • sekcja porządkowa
 • sekcja kulturalna
 • sekcja dekoracyjna
 1. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób: gospodarz klasy, zastępcy gospodarza klasy i skarbnika.
 2. Wyboru Samorządu Klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe w miesiącu wrześniu.
 3. Samorząd Klasowy jest organem wykonawczym klasy.

 

4) FUNDUSZE

 1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
 2. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego lub z wychowawcą klasy.
 3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

5) OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekun Samorządu jest wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.

 

6) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
 2. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
 4. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić  uchwałę lub postanowienie samorządu, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘSIORACH

Lp. Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego  wrzesień Opiekunowie SU
2.  Spotkanie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego wrzesień Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski
3. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas i opiekunami kół zainteresowań. na bieżąco Samorząd Uczniowski
4. Akcja Sprzątania Świata-gazetka tematyczna wrzesień Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas, nauczyciele
5. Wieczór filmowy z okazji „Halloween” październik Samorząd Uczniowski
6. ‘Brzadownik’– piknik jesienny na pożegnanie lata-gazetka tematyczna wrzesień/październik Samorząd Uczniowski, Nauczyciel języka kaszubskiego
7. Dzień Edukacji Narodowej-akademia-gazetki tematyczne-wybór ‘Nauczyciela Roku’ październik Samorząd Uczniowski, Społeczność szkolna
8. Ślubowanie klasy pierwszej-akademia-gazetka tematyczna październik Samorząd Uczniowski +Wychowawca klasy I
9. Wszystkich Świętych -gazetka tematyczna listopad Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski
10. Święto Niepodległości-akademia-gazetka tematyczna listopad Nauczyciel historii, Samorząd Uczniowski
11. Dzień Pluszowego Misia.– zbiórka maskotek dla przedszkolaków listopad Samorząd Uczniowski
12. Andrzejki-wróżby andrzejkowe-dyskoteka-gazetka tematyczna listopad Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas, nauczyciele
13. Mikołajki szkolne –Św. Mikołaj odwiedza naszą szkołę-gazetka tematyczna grudzień Samorząd Uczniowski
14. Akcja ,,Góra Grosza” Akcja zbierania nakrętek plastikowych wg harmonogramu Samorząd Uczniowski
15. Wigilia szkolna-spotkanie opłatkowe-konkurs na „Bożonarodzeniowego aniołka” oraz konkurs”Kolęd i Pastorałek”-Jasełka-gazetka tematyczna grudzień Opiekunowie SU,Samorząd Uczniowski,Wychowawcy klas, nauczyciele
16. Dzień Babci i Dziadka w szkole styczeń NauczycieleSamorząd Uczniowski
17. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy w nauce styczeń Samorząd Uczniowski
18. Walentynki-gazetka tematyczna-poczta walentynkowa luty Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas, nauczyciele
19. Dzień Kobiet-gazetka tematyczna marzec Samorząd Uczniowski
20. Pierwszy Dzień Wiosny-gazetka tematyczna-dzień samorządności w szkole marzec Samorząd Uczniowski
21. Wielkanoc-gazetka tematyczna-konkurs na oryginalną pisankę wielkanocną marzec/kwiecień Samorząd Uczniowski
22. Dzień Ziemi-gazetka tematyczna-akcja ‘sprzątanie’ kwiecień Samorząd Uczniowski, Opiekunowie SU, Nauczyciele
23. Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja-akademia-gazetka tematyczna maj Nauczyciel historii Samorząd Uczniowski
24. Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu-konkursy sportowe czerwiec Samorząd Uczniowski, Nauczyciele wychowania fizycznego
25. Piknik rodzinny czerwiec Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski, społeczność szkolna
26. Organizacja zajęć w dni wolne.Wyjazd do kina/na basen. wg harmonogramu Samorząd Uczniowski, Opiekunowie SU, Wychowawcy klas
27. Zakończenie roku szkolnego-gazetka wakacyjna czerwiec Samorząd Uczniowski
28. Roczne podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego na Radzie Pedagogicznej czerwiec Opiekunowie SU